Home Osnove Žena Žena u islamu: potlačena ili oslobođena?

Žena u islamu: potlačena ili oslobođena?

Žena u islamu: potisnuta ili oslobođena?

Žena u islamu

U vremenu kada je ceo svet, počevši od Grčke i Rima pa sve do Indije i Kine, žene smatrao manje vrednim od dece ili čak robova, i bez ikakvih prava, islam je priznao ravnopravnost žena i muškaraca u mnogim aspektima govoreći o njima sa veoma velikim poštovanjem. Kur’an kaže:

“I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju;” [Plemeniti Kur’an 30:21]

Dok je Muhammad, neka je na njega Allahov blagoslov i mir, rekao:

“Najbolji u veri, među vernicima, je onaj koji je najboljeg bontona, kao i onaj koji je najbolji prema svojoj ženi” [Ebu Dawud]

Muslimani veruju da su Adam i Eva stvoreni od iste duše. Oboje su bili jednako krivi za svoje grehe i gubljenje svog statusa, kao i da je Allah oboma oprostio. Mnoge žene u islamu su imale visok status; imajući u vidu činjenicu da je prva osoba koja je prihvatila islam bila Hadidža, žena Muhammada ﷺ sa kojom je živeo u ljubavi i poštovanju. Njegova omiljena supruga nakon Hadidžine smrti, Aiša, poznata je i priznata kao naučnik i jedan od najvećih izvora hadiske literature. Mnoge od žena iz redova ashaba-poslanikovih ﷺ pratioca, poznate su po velikim delima i ogromnoj slavi koju su postigle. Kroz čitavu islamsku istoriju bilo je poznatih i uticajnih žena, naučnica i pravnica.

Što se tiče obrazovanja, žene i muškarci imaju ista prava i obaveze. To jasno nalazimo u izreci poslanika Muhameda ﷺ koji kaže:

“Traženje znanja je obaveza svakom verniku i vernici.” [Ibn Madže]

Dakle, navedeni citat podjednako obuhvata i muškarce i žene.

Sva prava žene koja joj je Bog dao moraju se poštovati i ona mora biti tretirana kao svaki pojedinac koji ima pravo da poseduje i raspolaže svojom sopstvenom imovinom i zaradom, koji može da sklapa ugovore, čak i nakon stupanja u brak. Ona ima pravo da se obrazuje i radi van kuće ako to želi. Ona takođe ima pravo na nasledstvo od svog oca, majke i muža. Veoma zanimljivo je napomenuti da u islamu, za razliku od drugih religija, žena može biti i imam, tj. lider i predvodnik zajedničke molitve, za grupu žena.

Isto tako muslimanka ima i svoje obaveze. Svi zakoni i propisi koji se odnose na molitvu-namaz, post, milostinju-zekat, hodočašće-hadž/umra, činjenje dobrih dela, itd, primenjuju se i važe i za žene, uz male razlike koje se uglavnom vežu za žensku fiziologiju.

Pre braka, žena ima pravo da izabere svoga muža. Islamski zakon je vrlo strog u pogledu obaveznosti ženine saglasnosti za brak. Mladoženja daje bračni miraz-nadoknadu budućoj supruzi za njenu ličnu potrebu. Ona ima pravo zadržati svoje lično prezime, i nije u obavezi da uzme muževljevo. Kao supruga, ima pravo na izdržavanje od strane njenog muža, čak iako je bogata. Takođe ima pravo da traži razvod i starateljstvo nad malom decom. Ona ne treba vraćati miraz, osim u nekoliko iznimnih situacija.

Uprkos činjenici da se u mnogim mestima i vremenima, muslimanske zajednice u svojoj praksi nisu uvek i u svemu pridržavale navedenih prava, ideal je je postojao 1.400 godina, dok se ostale velike civilizacije, nisu čak ni počele zanimati ovim pitanjima i problemima, kao ni promenom njihovog negativnog stava i prakse sve do osnivanja savremenih država 19. i 20. veka. Još uvek je puno savremenih civilizacija koje tek trebaju da urade nešto povodom ovih pitanja.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

7 razloga za čitanje veličanstvenog Kur’ana

7 razloga za čitanje veličanstvenog Kur’ana   (1) Poverljiv: Izaziva te da ga opovrgn…