1. Predanost

“Allahu je prava vjera jedino – predanost.” [Plemeniti Kur’an 03:19]

Ovaj Kur’anski citat se najbolje može shvatiti pomoću drugog citata u Časnom Kur’anu, gde Allah kaže:

“A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama (Allahova vjera predanosti Njemu), neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati.” [Plemeniti Kur’an 3:85]

Ta predanost zahteva potpuno svestan i voljan napor da se preda Jednom, Svemogućem Bogu.

2. Pokoravanje

“I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe (Muhammade, neka je Allahov mir i blagoslov na njega) ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.” [Plemeniti Kur’an 4:65]

Najvažnija stvar nakon predanosti Bogu je potpuna pokornost u propisima koje je Gospodar pojasnio vernicima i kojih moraju biti svesni. Nakon toga, vernik nema pravo postupati po svom nahođenju kao što Allah kaže u drugom ajetu/citatu:

“Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svome nahođenju postupiti.” [Plemeniti Kur’an 33:36]

Sve što su Allah i Poslanik ﷺ Njegov postavili za smernicu i put islama, verniku i vernici obaveza je da to u potpunosti slede. Svako ponaosob, svesno i savesno, mora sebe dati služenju Allahu.

3. Poslušnost

“I pokoravajte se Allahu i Poslaniku da bi vam bila milost ukazana.” [Plemeniti Kur’an 3: 132]

“O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.” [Plemeniti Kur’an 04:59]

“Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.” [Plemeniti Kur’an 4:80]

Ovo znači da moramo postupati u skladu sa Allahim naredbama (u Kur’anu), i onako kako nas je dragi Poslanik Muhammad ﷺ u njegovom Sunnetu-praksi (njegov način življenja kao i govor kojim je pojašnjavao Kur’an) podsticao da radimo.

Nakon što podčini slobodne volju Allahu i prihvati uslove predanosti, na pravom muslimanu je da živi u skladu sa uslovima pomenute pogodbe. Stoga je njegova odgovornost da da sve od sebe u nastojanju da ispoštuje Allahove naredbe navedene u Časnom Kur’anu i učenjima Časnog Poslanika ﷺ .

4. Iskrenost & čistoća namere-intencije (nijeta)

Srce mora biti čisto i iskreno. Allah je čist i On isključivo prihvata samo čisto.

“Zaista se sva dela vrednuju prema namerama. I svako će biti nagrađen shodno onome što je naumio.”

Iskrena namera je ključ uspeha ili propasti muslimana. Svako njegovo delo mora biti radi Allaha, nikako sa ciljem da skrene pažnju na sebe. Ukoliko umesto iskrene namere radi Boga, bude i trun oholosti, takva dela na Sudnjem danu Allah neće prihvatiti. To je zbog činjenice da Allah želi čistoću namere i čistoću samog dela.

5. Mir između vas i Allaha

“Mir” se u Časnom Kur’anu spominje 58 puta i to je svakako najtraženiji i najčuveniji uvet/uslov za život svakog čoveka na Zemlji.

“Mir” je također i jedan od atributa kojim je Allah Sam Sebe opisao i kojim je Sebe nazvao u Časnom Kur’anu:

“On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Mir, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svi bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!” [Plemeniti Kur’an 59:23]

Svi mi nastojimo postići neku vrstu mira i spokojstva u svom životu. Pod predpostavkom da su prethodna četiri uslova ispunjena, onda su svakako mir i spokojstvo neizbežna posledica i rezultat onoga koji istinski traži Allaha.
Dakle, kada se iskreno i u potpunosti predamo i pokorimo Allahu, kao rezultat toga, postići ćemo potpuni mir u ovom životu kao i u sledećem.

Ovo ne znači da nećemo biti iskušavani i toga svakako moramo biti svesni. Onog koga Allah voli, On iskušava. Osoba kojoj je Allah odredio uspeh na ovom i budućem svetu, svakako će biti testirana, kao što je Allah rekao:

“Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.” [Plemeniti Kur’an 29:2-3]

Onda kada se budemo povinovali Allahovim naredbama, oslobodili svog egoizma i potpuno pokorili isključivo Njemu, ideološki i praktično, tada ćemo zasigurno osetiti mir u našim srcima. To će takođe doneti mir i u našem vanjskom ponašanju.

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

7 razloga za čitanje veličanstvenog Kur’ana

7 razloga za čitanje veličanstvenog Kur’ana   (1) Poverljiv: Izaziva te da ga opovrgn…