Home Osnove Bog Allah Koncept Boga u islamu

Koncept Boga u islamu

Koncept Boga u Islamu

Koncept Boga u islamu

U svakom jeziku postoji jedan ili više termina koji se odnose kako na Boga, tako i na manja božanstva. Međutim, to nije slučaj sa rečju ‘Allah’. Allah je lično ime pravog i jedinog Boga. Ništa drugo se ne može zvati imenom Allah. Ovaj termin nema ni množinu ni pol, što ukazuje na njegovu jedinstvenost za razliku od izraza ‘bog’ koji ima i množinu ‘bogovi’ i ženski rod ‘boginja’. Zanimljivo je i to da je Allah ime Boga na aramejskom, Isusovom jeziku, neka je mir na njega. Reč Allah, odraz je jedinstvenog koncepta koji islam povezuje sa Bogom.

Za muslimane, Allah je Svemogući Stvoritelj koji održava univerzum, kome ništa nije slično i sa kojim se ništa ne može porediti. Poslanika Muhammada, neka je mir na njega, su njegovi savremenici upitali o Bogu. Odgovor na pitanje stigao je direktno od Boga u vidu kratkog Kur’anskog poglavlja koje predstavlja suštinu Božje jednoće, tj. monoteizma.

“Reci: On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!” [Plemeniti Kur’an 112:1-4]

Neki nemuslimani tvrde da je koncept Boga u islamu koncept strogog i okrutnog Boga koji naređuje potpunu pokornost. Nije milostiv niti ljubazan. Ništa ne može biti dalje od istine nego ova tvrdnja. Dovoljno je što 114 Kur’anskih poglavlja, osim jednog, počinju rečima: “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!” U jednoj od izreka poslanika Muhammada ﷺ stoji da je rekao:

“Allah je milostiviji prema Svojim robovima od majke prema svome detetu!”

Pored toga što je Milostiv, Bog je i Pravedan. Zbog toga zlikovce i grešnike čeka kazna, a čestite i dobročinitelje zagarantovana nagrada. Zapravo, Božje svojstvo milosti se u potpunosti manifestuje kroz Njegovo svojstvo pravednosti. Ljudi koji ceo svoj život žrtvuju radi Božjeg zadovoljstva, i oni koji druge ugnjetavaju i eksploatišu sigurno neće biti tretirani na isti način od Boga. Očekivati isti tretman i za jedne i za druge, značilo bi negiranje verovanja u odgovornost i svođenje računa na budućem, a samim tim i negiranje podsticaja na moralan i čestit način života na ovom svetu.

Islam zabranjuje da se Bog karakterizuje kao ljudsko biće i da se predstavlja kao neko ko favorizuje pojedince ili nacije na osnovu njihovog bogatstva, moći ili rase. Bog je stvorio ljude jednakim. Oni se međusobno mogu razlikovati, ali jedino svojim vrlinama i svojom pobožnošću mogu pridobiti Njegovu naklonost.

Razumevanje prave suštine Boga

Koncepcija da se Bog odmorio sedmog dana stvaranja, da se rvao sa jednim od svojih vojnika, da je Bog zavidni spletkaroš protiv čovečanstva, ili da je ostvaren u svakom čoveku, smatra se bogohuljenjem sa islamske tačke gledišta. Jedinstvena upotreba reči Allah, kao ličnog imena Boga je odraz islamskog naglašavanja čistoće verovanja u Boga. Verovanje u Božju jednoću je suština poruke svih Božjih poslanika. Zbog toga, islam smatra da je pripisivanje bilo kakvog božanstva ili ličnosti Bogu,teški greh koji Bog nikada neće oprostiti ako osoba umre bez pokajanja za isti.

Stvoritelj mora biti drugačije prirode od stvorenja, jer da je iste prirode kao oni, bio bi privremen, pa bi i Njemu bio potreban stvoritelj. Iz toga sledi da ništa nije kao On. Ako Stvoritelj nije privremen, onda mora biti večan. Pošto je večan, ne može biti ničim izazvan, i ako nema uzročnka Njegovom postojanju, ništa izvan Njega ne uzrokuje da nastavi da postoji, što znači da je On samom sebi dovoljan. A ako On ne zavisi ni od čega za nastavak svog postojanja, onda ovo postojanje nema kraj. Zato je Stvoritelj večan:

“On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve!” [Plemeniti Kur’an 57:3]

On je samom sebi dovoljan i sam o sebi opstoji, On je El Kajjum – Večni, kako stoji u Kur’anu. Stvoritelj ne stvara samo u smislu dovođenja stvari u postojanje. On ih održava, čuva i rastvara i On je krajnji uzrok šta god im se desi.

“Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim, u Njega su ključevi nebesa i Zemlje! A oni koji u Allahove dokaze ne vjeruju, oni će biti izgubljeni!” [Plemeniti Kur’an 39:62-63]

“Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.” [Plemeniti Kur’an11:6]

Božja svojstva

Ako je Stvoritelj Večni, onda i Njegova svojstva moraju biti večna. On ne bi trebalo da gubi svoja svojstva, niti stiče nova. Ako je to tako, onda su Njegova svojstva večna. Da li je moguće da postoji više od jednog Stvoritelja sa apsolutnim atributima? Mogu li, na primer, postojati dva apsolutno moćna stvoritelja? Ako razmislite malo, videćete da to nije izvodljivo. Kur’an objašnjava ovaj argument u sledećem citatu:

“Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inače, svaki bi bog, s onim što je stvorio – radio što bi htio, i jedan drugog bi pobjeđivao. – Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose” [Plemeniti Kur’an 23:91]

Postavljajući pitanja obožavaocima stvari koje je čovek napravio, Kur’an nas podseća na lažnost svih navodnih bogova:

“Kako se možete klanjati onima koje sami klešete?” – upita – “kad Allah stvara i vas i ono što napravite?” [Plemeniti Kur’an 37:95-96]

“Reci: “Pa zašto ste onda umjesto Njega kao zaštitnike prihvatili one koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti niti od sebe kakvu štetu otkloniti?” [Plemeniti Kur’an 13:16]

Obožavaocima nebeskih tela, Kur’an navodi priču Ibrahima :

“I kad nastupi noć, On ugleda zvijezdu i reče: “Ovo je Gospodar moj!” A pošto zađe, reče: “Ne volim one koji zalaze!” A kad ugleda Mjesec kako izlazi, reče: “Ovo je Gospodar moj!” A pošto zađe, on reče: “Ako me Gospodar moj na Pravi put ne uputi, biću, sigurno, jedan od onih koji su zalutali.” A kad ugleda Sunce kako se rađa, on uzviknu: “Ovo je Gospodar moj, ovo je najveće!” – A pošto zađe, on reče: “Narode moj, ja nemam ništa s tim što vi Njemu druge pridružujete! Ja okrećem lice svoje, kao pravi vjernik, prema Onome koji je nebesa i Zemlju stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge pridružuju!” [Plemeniti Kuran 6:76-79]

Stav vernika

Da biste bili musliman [tj da se potpuno predate Bogu] neophodno je da verujete u Božju jednoću, da verujete da je On jedini stvoritelj, spasitelj, opskrbitelj itd. Ali ovo verovanje koje se zove Tevhid Al-rububijjeh, nije dovoljno. Mnogi idolopoklonici su znali i verovali da jedino vrhovni Bog može sve ovo. Da bi prva vrsta verovanja bila potpuna i ispravna, mora joj se dodati još Tevhidul Al-uluhijje, tj priznavanje činjenice da je Bog jedini koji zaslužuje da bude obožavan, uzdržavajući se od obožavanja bilo čega drugog. Nakon što čovek stekne ovo znanje o pravom Bogu, mora stalno verovati u Njega, ne dozvoljavajući da ga bilo šta podstakne da negira ovu istinu. Kada istinska vera uđe u čovekovo srce, ona utiče na njegov izgled i ponašanje. Poslanik ﷺ je rekao:

“Vera je ono što se nalazi čvrsto u srcu i što se dokazuje delima.”

Jedan od vidljivih rezultata vere je osećanje zahvalnosti prema Bogu, što predstavlja srž Ibadeta [obožavanja]. Osećanje zahvalnosti je jako važano jer je onaj koji poriče istinu kafir tj. ‘onaj ko je nezahvalan’. Vernik voli Boga i zahvalan mu je na blagotatima koje mu je podario. Svestan činjenice da njegova dobra dela nikada ne mogu biti srazmerna Božjim blagodatima prema njemu, neprestano nastoji pridobiti Njegovo zadovoljstvo. Često se seća Boga. Kur’an podstiče na osećanje zahvalnosti kroz često ponavljanje Božjih svojstava.

“Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!” [Plemeniti Kur’an 2:255]

Load More Related Articles
Comments are closed.

Check Also

7 razloga za čitanje veličanstvenog Kur’ana

7 razloga za čitanje veličanstvenog Kur’ana   (1) Poverljiv: Izaziva te da ga opovrgn…